Projekta numurs: 2019-1-PL01-KA202-065144
Projekta nosaukums: “Jaunais automehāniķis – prasmju konkurss automobiļu nozarei”
Ilgums: 01.12.2019.–31.08.2022.
Projekta PARTNERĪBA:
Vadītājs:
  • INTER CARS S.A., Polija
Partneri:
  • UAB "Inter Cars Lietuva", Lietuva
  • SIA "INTER CARS LATVIJA", Latvija
  • Inter Cars Hungária Kft., Ungārija
  • Inter Cars Bulgaria Ltd., Bulgārija
  • S.C. INTER CARS, Rumānija
  • Inter Cars Eesti OÜ, Igaunija

Projekta mērķis ir veicināt augstas kvalitātes arodizglītību automobiļu pēcpārdošanas tirgū. Tas tiks panākts ar daudzlīmeņu (no skolas līdz starptautiskam) prasmju konkursu, kuru arodskolu audzēkņiem organizēs darba devēji. Konkursa norise parādīs, kā tehniskajām un profesionālajām skolām būtu jāizstrādā un jāpielāgo savas mācību programmas nepārtraukti mainīgajām automobiļu darba tirgus vajadzībām konkursa organizācijā iesaistītajās valstīs. Tā kā oficiālās izglītības programmas dažādās valstīs var būt atšķirīgas, konkursā apliecināmo prasmju un zināšanu atskaites punkts būs darba devēja vajadzības (darba tirgus), kas automobiļu nozares globalizācijas dēļ ir salīdzināmas.

Partneri uzskata, ka apvienotie centieni, veidojot vienotus standartus kopīgu prasmju konkursu organizēšanai un īstenošanai arodskolu audzēkņiem, sekmēs kontaktu nodibināšanu starp skolām, skolotājiem un skolēniem. Tas nozīmēs arī automobiļu jomā strādājošo darba devēju sagaidīto pieredzes apmaiņas un zināšanu, prasmju un sociālās attieksmes noteikšanu.

Projekta īstenošana veicinās arī automobiļu nozares kvalifikācijas atzīšanas sistēmas izveidi Eiropas darba tirgū. Tas arī palīdzēs piemērot Eiropas tiesību aktus darba ņēmēju brīvai kustībai. Tas arī atbalstīs skolas pamatprogrammas un profesionālo arodizglītības eksāmenu kārtošanas noteikumu atjaunināšanu.

Projekta aktivitātes:
- zināšanu, pieredzes, labās prakses, efektīvu un inovatīvu metožu un paņēmienu pārskatīšana, analīze un apkopošana. Tā tiks izmantota, lai pārbaudītu skolēnu un potenciālo autodarbnīcu darbinieku zināšanas, prasmes un sociālo attieksmi;
- konkursu tiesnešu apmācība un YCM konkursu vadīšana, pamatojoties uz izstrādātajiem produktiem;
- sadarbības un konsultāciju partnerības modeļa izstrāde noteikumu un standartu izveidei, lai organizētu zināšanu un prasmju konkursus citām Inter Cars grupas profesionālajām grupām. Šis modelis būs pieejams arī citām filiālēm.

Projekta galvenie mērķi/rezultāti:
- izveidot vadlīnijas konkursa organizēšanai no skolas līdz starptautiskam līmenim;
- radīt standarta jautājumus un uzdevumus jautājumu un uzdevumu datubāzēm,
- izveidot audzēkņu snieguma vērtēšanas sistēmu konkursos un apmācīt tiesnešus, kas vērtēs konkursa dalībnieku sniegumu,
- reklamēt konkursu skolu, pasniedzēju, audzēkņu un nozares uzņēmumu vidū.

Projekta mērķa grupa:
- automobiļu nozares tehnisko skolu un arodskolu skolotāji un audzēkņi;
- par arodizglītību atbildīgās valsts un pašvaldību iestādes, tostarp tās, kas sagatavo automobiļu nozares izglītības pamatprogrammas;
- eksaminācijas komisijas, kas atbildīgas par arodizglītības eksāmenu organizēšanu un vadīšanu;
- automobiļu nozares darba devēju organizācijas un darbinieki valsts un Eiropas līmenī;
- dažādus sektorus pārstāvošie nozaru, zināšanu un prasmju konkursu organizētāji.

Konkursa organizatori

Starptautiskie partneri

Vietējie partneri

Facebook Youtube